Hlavní cíle MŠ

MŠ je místem přátelského setkávání Radostné setkávání dětí s vrstevníky, s dospělými, setkávání rodičů i prarodičů a vzájemná vstřícná komunikace v ovzduší důvěry a v jednotném zájmu o kvalitní předškolní vzdělávání, harmonický a pohodový rozvoj a zejména kladný citový prožitek dětí. Rodiče aktivně spolupracují a podílejí se na bohaté školní i mimoškolní činnosti s dětmi. MŠ je profesionálně odborným pracovištěm Spolupracujeme s rodinou (rada, publikace, příklad, odkaz), pediatrem (konzultace), se ZŠ (zápis prvňáků, adaptace na ZŠ formou spolupráce), s logopedem (individuální průběžná logopedická péče). Mateřskou školu jako první článek vzdělávání prezentujeme veřejnosti. MŠ nabízí individuální náhled na práci s dítětem v oblasti jeho nadání, zájmu, talentu. Individuální práce s dítětem - logoped. práce, hra na zobcovou flétnu, taneční kroužek, prezentace výtvarných prací, vystupování talentovaných dětí, účast v dostupných soutěžích.

Obsah programu MŠ

Školní vzdělávací program MŠ vychází z Rámcově vzdělávacího plánu (RVP) pro předškolní vzdělávání. Při aplikaci RVP do podmínek naší mateřské školy využíváme místních poměrů, specifik našeho zařízení a dosavadních zkušeností i praktik. V obsahu vzdělávacího plánu se zaměřujeme na rozvoj tělesného rozvoje dítěte stejně jako na osvojení si poznatků o těle a smyslech i zdravém životním stylu, na rozvoj psychiky dítěte a rozvoj komunikace. Často tvoříme z běžných výtvarných i netradičních materiálů, kdy rozvíjíme estetické vnímání dítěte i jeho dovednosti. Snažíme se o to, aby děti esteticky vnímaly své okolí, všímaly si „obyčejných věcí“ kolem nás a uvědomovaly si krásu přírody, která nás obklopuje. Poznáváním nejbližšího okolí chceme v dětech upevnit lásku k rodnému kraji. Děti vedeme k zájmu o vše nové, o nové poznatky a dovednosti. Více než kdy v minulosti si uvědomujeme potřebu citové a etické výchovy, výchovy ke kamarádství, umění vcítit se do pocitů druhého. Naslouchat přáním jiných. Vedeme děti tak, aby neměly potřebu se hrubě vyjadřovat a hrubé vyjadřování i násilí odmítaly. Stejně tak se snažíme o to, aby děti našly vztah k obyčejným věcem, ke svým hračkám, k zařízení kolem sebe a dokázaly využít jeho nabídky, ale vyvarovaly se jeho ničení. Úkoly a cíle , které si ve vzdělávacím programu klademe, dětem přibližujeme hrou a činnostmi, které je zaujmou.

Předškolní děti, které se již připravují na vstup do ZŠ ve spolupráci s rodiči motivujeme a vedeme k soustředěné práci i ke zdokonalení případných nedostatečně vyvinutých dovedností a schopností.

V obsahu vzdělávání je zakomponován projekt environmentální výchovy (výchovy k ekologickému chápání světa kolem nás v souvislostech) a projekt působení na vývoj dětí se zřetelem na ochranu před negativními vlivy společnosti a dění kolem.
 

Fotogalerie
FUchs 16.jpg
fotbal hris.jpg
inter ponk.jpg
20170126_102859.jpg
20170426_113811.jpg
Kolaz zdobeni perniku.jpg
Vytv akce.jpg
.u  starosty
Peceni s KCB.jpg
V Pradedove muzeu.jpg
DSC01617.jpg
loutky MŠ.jpg
DSC01608.jpg
DSC01620.jpg

Individuální práce s dítětem a zájmové aktivity

Zásadně stavíme na tom, co dítě umí a to rozvíjíme.

I rodiče motivujeme k vnímání svého dítěte jako individuality, nikoliv vnímání dítěte v poměru výkonnosti vrstevníků. Sledujeme a oceňujeme snahu, pokrok každého dítěte a vedeme k tomuto ocenění i děti navzájem při respektování individuálních zvláštností (věk, nadání dětí, omezení možností). Můžeme-li využít vzájemnou pomoc a podporu dětí, využijeme ji. Podporujeme kladné citové projevy v kolektivu dětí i obecně.

Hra na zobcovou flétnu

Dechová relaxační cvičení formou hry na zobcovou flétnu (aktivitu vede uč. A. Durišová) Zdravé dýchání je vhodné nejen pro děti s dýchacími obtížemi a astmatickými problémy. Při individuální hře se děti učí ovládat dech a dechovou tenzi, prožívají radost ze hry.

Logopedická cvičení

Logopedickou individuální práci s dětmi vede uč. J. Švestková Děti, které mají nedostatky v mluvě ať již ve výslovnosti hlásek, nedostatečné slovní zásobě, či jiné nedostatky, ve spolupráci s odborným logopedem a zejména za důsledného domácího procvičování, vedeme ke zdokonalení.

Taneční kroužek

Hudebně a pohybově nadané děti mají možnost účastnit se tanečního kroužku (aktivita pod vedením ZUŠ Králíky). Taneční průprava je zaměřena na správné držení těla, soustředěné poslouchání hudby a rytmu, osvojení základních tanečních kroků a pohybových variací. Děti získají návyky, které mohou uplatnit v dalším studiu v ZUŠ Králíky, které má pobočku v naší obci.

 

Pokud jsou nám nabídnuty doplňkové programy a rodiče ve větším počtu o ně projeví zájem: lyžařský výcvik /Skipark Červená Voda/, předplavecká výchova /Plavecká škola Zábřeh/, účastníme se.

Průběžně sledujeme aktivity v místě i okolí a rodiče na tyto možnosti aktivně prožít společný čas s dětmi upozorňujeme, nemůžeme-li aktivitu využít v rámci programu školky.